Händelserna på hästgården - Boka här
Händelserna på hästgården - Boka här

Safesport Sweden sätter press på makthavarna -kräver förändring

Safesport Sweden sätter press på makthavarna -kräver förändring

Av Ulrika Okategoriserade 24 feb 2022

Den 2021 bildade organisationen Safesport Sweden med Johan Peterson Aldergren i spetsen har lämnat in en kraftfull skrivelse till Riksidrottsstyrelsen, Riksidrottsnämnden, Idrottsministern Anders Ygeman med kopia till Sveriges Olympiska kommitté, Riksdagen och en hel rad organisationer inom området idrott.

I sin skrivelse beskriver de behovet av en reform av den svenska idrottens regelverk.

Reglerna som styr inom idrotten skapades av och för vuxna, för mycket länge sedan då de flesta idrottare var vuxna.

Idag är de flesta idrottare barn, men regelverket är inte anpassat för barn.

Ett barn (och/eller barnets föräldrar) som slår larm om missförhållanden inom sin idrottsförening riskerar att få mycket emot sig.

Det gäller även visselblåsare av olika slag, alla som vågar säga till och peka på problem (tell me about it).

Många av reglerna handlar om hur det ska ageras i samband med övergrepp av olik slag, frågor som lyfts mycket under det senaste decenniet.

Internationella Olympiska Kommitten (IOK) definierar de olika formerna av övergrepp så här:

* Psykologiska övergrepp – betyder varje ovälkommen handling inklusive uteslutning, isolering, verbala övergrepp, förnedring, hot, infantilisering eller någon annan behandling som kan minska känslan av identitet, värdighet och självvärde.


* Fysiska övergrepp – varje avsiktlig och ovälkommen handling – som till exempel att knuffa, slå, sparka, bita och bränna – som orsakar fysiskt trauma eller skada. Sådan handling kan också bestå av tvingad eller olämplig fysisk aktivitet (t.ex. ålders- eller kroppsanpassad träningsbelastning; när den orsakar skada eller smärta), tvingad alkoholkonsumtion eller dopningsmetoder. 


* Sexuella trakasserier – oönskat beteende av sexuell karaktär, oavsett om det är verbalt, icke-verbalt eller fysiskt. Sexuella trakasserier kan ha form av sexuella övergrepp. 


* Sexuella övergrepp – varje beteende av sexuell karaktär, oavsett om det inte är kontakt, kontakt eller penetrerande, där samtycke tvingas / manipuleras eller inte ges eller inte kan ges. 


* Försumlighet – avser passivitet i fall där en person med ansvar för en idrottares välmående och trygghet känner till övergrepp men trots det inte vidtar adekvata åtgärder att tillhandahålla en lägsta nivå av omsorg och därigenom orsakar skada, låter 
 skada orsakas eller skapar en överhängande fara för skada .

Riksidrottsstyrelsens definition av vad som är en allvarlig kränkning går vid lagbrott som kan ge fängelse. Alltså först grövre brott som grov våldäkt och grov misshandel.

Safesport Sweden anser att detta är orimligt, ribban måste sättas betydligt lägre och vill dessutom att allt agerande som kan anses vara repressalier mot eller bestraffning av visselblåsare eller andra som säger till ska betecknas som en allvarlig kränkning.

Sammanfattning av Safesport Sweden:s förslag:

1. Förtydligande kring vilka beteenden som kan anses utgöra kränkningar. 
Klargör att tolkning av föreskrifterna i 14 kap RFs stadgar ska göras utifrån IOC:s definitioner som anger att “trakasserier och övergrepp kan uttryckas i fem former som kan förekomma i kombination eller i isolering. Dessa inkluderar i) psykiskt övergrepp, ii) fysiskt övergrepp, iii) sexuella trakasserier, iv) sexuella övergrepp och v) försumlighet. 


2. Förtydligande kring psykiska övergrepp och långvariga lågintensiva kränkningar 

Förtydliga att även mindre kränkningar kan vara bestraffningsbara om de ingår i ett
sammanhängande led av kränkningar.

3. Förtydligande att försumlighet är en anmälningsbar förseelse
. Klargöra att försumlighet som avser passivitet i fall där en person med ansvar för en
idrottares välmående och trygghet känner till övergrepp men trots detta inte vidtar adekvata åtgärder och därigenom orsakar skada, låter skada orsakas eller skapar en överhängande fara för skada, ska anses vara en bestraffningsbar förseelse.

4. Revidering av definitionen av allvarlig kränkning.
Klargör att alla former av kränkande beteenden där handlingarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla och/eller medför kroppslig skada och/eller psykiskt lidande som inte är obetydlig och/eller skapar en överhängande fara för skada ska anses utgöra ”allvarliga kränkningar” och omfattas av tio års preskriptionstid och en lägsta bestraffning om två års avstängning. 


Klargör att även mindre allvarliga kräkningar skall anses som allvarliga kränkningar om de ingår i ett led av upprepade kränkningar. 


5. Förtydliganden kring beteenden som kan liknas vid övergrepp i rättssak. Klargör att svensk idrott ser mycket allvarligt på alla former av repressalier och negativ särbehandling riktad mot visselblåsare, anmälare eller potentiella anmälare och att denna typ av beteenden är bestraffningsbara förseelser är allvarliga kränkningar och omfattas av tio års preskriptionstid och en lägsta bestraffning om två års avstängning.

6. Öka rättssäkerheten genom att inrätta en utrednings- och målsägarbiträdefunktion.
Inrätta en fristående utrednings- och målsägarbiträdefunktion som är specialiserad på idrottens stadgar och ha specialistkompetens om kränkningar mot idrottsutövare.

Min kommentar:

Eftersom idrotten inte självt trots ett decennium av uppmärksammande av olika former av missförhållanden har gjort några större ansatser till att verkligen förändra är jag oerhört glad att Safesport Sweden bildats och med kraft driver de här frågorna.

De många som slagit larm om något behöver inte längre känna sig små och ensamma.

Kommentarer