Riksidrottsförbundets svar: SvRf får INTE sätta munkavle på funktionärer.

Riksidrottsförbundets svar: SvRf får INTE sätta munkavle på funktionärer.

Posted by Ulrika in Okategoriserade 04 feb 2019

Det var inte bara jag som reagerade på förbundets nya TR-regel som innebär att officiella funktionärer inte får yttra sig negativt om förbundet, eller på ett sätt kan skada ”ridpsorten i allmänhet”.

Jag skrev om det förra veckan, läs HÄR.

En annan som reagerade är Kalle Nilsson i Halland. Han gick till Riksidrottsförbundet och bad dem ta en titt på saken.

Deras svar är att SvRf INTE får sätta munkavle på sina medlemmar.Ordagrant svar från RF:s förbundsjursit Alexander Krûger:

”Hej Kalle

Jag vill be om ursäkt för ett sent svar.

Det har angetts att medborgare i Sverige har, enligt tryckfrihetsförordningen (TF), rätt till säkerställande av fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning i tryckt skrift, rätt att yttra sina tankar och åsikter i vilket ämne som helst. Tryckfriheten är en del av yttrandefriheten och är av grundläggande betydelse i en demokrati. Det är viktigt att vi inom idrottsrörelsen inte bara har möjlighet att föra en diskussion internt, utan också har möjlighet att t.ex. avslöja allvarliga missförhållanden för media. Det är en viktig grundprincip i en demokratisk rättsstat.

Innehållet i ett yttrande kan inbegripa ett brott mot tryckfriheten. För ett sådant brott i periodisk skrift ansvarar dock i första hands skriftens utgivare. Vad avser yttrandefriheten i ljudradio- och TV-program finns motsvarande regler i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Riksidrottsnämnden (RIN) har slagit fast att det inte kan komma ifråga att idrottens regelsystem, i ett för demokratin grundläggande avseende, ges en tillämpning som avviker från samhällets lagstiftande församling, Därför och med beaktande av de särskilda ansvarsregler som gäller för yttrandefrihetsbrott har RIN inte funnit att två idrottsledares yttranden i tv-program och tidningar kunde bli föremål för bestraffning enligt RF:s stadgar (Hübinette A. och Malmsten, K. Idrottens bestraffningsregler – Med kommentar, s. 29).

Mot bakgrund av vad som angetts ovan är det min bedömning att uttalanden av personer, med förtroendeuppdrag som funktionärer, som skyddas av grundlag, inte kan bli föremål för vare sig förbundsbestraffning (enligt 14 kap. RF:s stadgar) eller tävlingsbestraffning.

I anslutning härtill är det värt att notera att alla former av otillbörliga uttalanden – oavsett framställningssätt – bör omfattas av bestraffningsreglerna. Det är alltså endast uttalanden som skyddas av grundlag, d.v.s. TF och YGL (förenklat uttryck i tidningar, radio och tv) som är undantagna från bestraffning inom idrotten (RIN ärende 754/08-14). Det innebär att otillbörliga uttalanden som framförts via sociala medier (t.ex. Facebook), och som inte är grundlagsskyddade, kan bli föremål för bestraffning (RIN ärende 110/13-14) (Hübinette A. och Malmsten, K. Idrottens bestraffningsregler – Med kommentar, s. 29).

Därtill kan nämnas att den s.k. generalklausulen i 14 kap. 2 § 13. Enligt vilken den som uppträtt på sådant sätt att idrottens anseende därav skadats eller uppenbarligen kunnat därav skadas kan bestraffas. Det är konsekvenserna av förfarandet som ska bedömas men det förhållandet att en händelse leder till efterföljande publicitet i press, radio, tv eller sociala medier inte med automatik innebär ett straffbart förfarande. Att i tidningsartiklar eller i intervjuer i massmedia göra otillbörliga uttalanden är, som framgått ovan, inte straffbart enligt stadgarna (Hübinette A. och Malmsten, K. Idrottens bestraffningsregler – Med kommentar, s. 46).

En annan sak som kan noteras är att det har framförts att det är av synnerlig vikt att enskilda personer inom idrotten, idrottens organisationer och dess olika beslutsorgan känner trygghet i hanteringen av konfidentiell information. För att förstärka tilltron till att hanteringen av sådan information sköts på föreskrivet sätt har en straffbestämmelse kopplats till sekretessbestämmelserna. Den som bryter mot sekretess bestämmelse i RF:s stadgar, SF:s stadgar eller tävlingsregler kan följaktligen ådömas bestraffning enligt 14 kap. 2 § 5 (Hübinette A. och Malmsten, K. Idrottens bestraffningsregler – Med kommentar, s. 35).

Bästa hälsningar
Alex”

Alexander Krüger
Förbundsjurist | Dataskyddsombud

Kommentarer från Facebook