Ridsporten behöver förändring! Förslag på punkter att skriva motioner till SvRf om.

Ridsporten behöver förändring! Förslag på punkter att skriva motioner till SvRf om.

Posted by Ulrika in Okategoriserade 25 okt 2022

Snart är det dags att skicka in motioner till SvRf att tas upp på stämman i maj 2023.

Här listar jag i samarbete med Safesport Sweden några punkter som är aktuella och som det kan motioneras om.

Det är vår förhoppning att så många som möjligt vill kika på punkterna och gärna komma med synpunkter, därefter kanske välja någon eller några att lämna in som motion från sin klubb.

1. Extern visselblåsartjänst för SvRf
Medlemsobudsmannen fungerar inte. Ridsporten behöver en helt extern oberoende vissleblåsartjänst till vilken man anonymt kan tipsa om missförhållanden.
Motionens förslag: Ge en extern och från SvRF helt oberoende advokatfirma uppdraget att inrätta en visselblåsartjänst. Kostnaden för Visselblåsartjänsten skall betalas sv SvRF.

2. Oberoende utredningsenhet
Utredningar måste vara oberoende, det vill säga idrottsförbund ska inte utreda sig själva eller välja vem som ska utreda dem.
Motionens förslag: Ge en extern och från SvRF helt oberoende advokatfirma uppdraget att föreslå hur en oberoende utredningsenhet kan organiseras.

3. Förlängda preskriptionstider
Preskriptionstiden inom idrotten är idag löjeväckande kort; två månader. Det gör det mycket svårt att utreda fall och att komma till rätta med missförhållanden.
Vi föreslår att SvRF antar samma preskriptionstider som internationella Gymnastikförbundet FIG;

a) allt som händer under tävling, 1 år (förutom b och c nedan)
b) doping, 10 år
c) kriminella handlingar, 12 år från det att dom föll i domstol
d) sexuella traksserier och sexuella övergrepp, 30 år
e) mobbning, trakasserier, fysiska och psykiska övergrepp, 15 år , men om offret var minderårigt, 15 år från den dag offret fyller 18
f) för allting annat, 5 år

Motionens förslag: Skriv in nya preskriptionstider i SvRFs stadgar.

4. ANTA IOKs DEFINITIONER
SvRF behöver öka tydligheten kring vilka beteenden som är bestraffingsbara genom att följa de anvisningar som Internationella Olymiska Komitten (IOK) gett ut. FEI har antagit IOKs definitioner, så varför ska inte SvRf göra det?

IOK anger att ”trakasserier och övergrepp kan uttryckas i fem former som kan förekomma i kombination eller i isolering.

IOK definierar de olika formerna av övergrepp enligt följande:

* Psykologiska övergrepp – betyder varje ovälkommen handling inklusive uteslutning, isolering, verbala övergrepp, förnedring, hot, infantilisering eller någon annan behandling som kan minska känslan av identitet, värdighet och självvärde.

*Fysiska övergrepp – betyder varje avsiktlig och ovälkommen handling – som till exempel att knuffa, slå, sparka, bita och bränna – som orsakar fysiskt trauma eller skada. Fysiska övergrepp kan också bestå av tvingad eller olämplig fysisk aktivitet (t.ex. felaktig ålders- eller kroppsanpassad träningsbelastning som orsakar skada eller har smärt eller att man tvingar någon att träna fastän hen är skadad, att inte tillåta tillräckligt med vila) tvingad alkoholkonsumtion eller dopningsmetoder.

* Sexuella trakasserier – oönskat beteende av sexuell karaktär, verbalt, icke-verbalt eller fysiskt. Sexuella trakasserier kan ha form av sexuella övergrepp.

* Sexuella övergrepp – varje beteende av sexuell karaktär, oavsett om det inte är kontakt, kontakt eller penetrerande, där samtycke tvingas / manipuleras, inte ges eller inte kan ges.

* Försumlighet. Med detta avses passivitet i fall där en person med ansvar för en idrottares välmående och trygghet känner till övergrepp men inte vidtar adekvata åtgärder att tillhandahålla en lägsta nivå av omsorg och därigenom orsakar skada, låter skada orsakas eller skapar en överhängande fara för skada.

Motionens förslag: Skriv in IOKs och FEIs definitioner i SvRFs stadgar.

5. Lägg ner Juridiska Utskottet, JU
SvRf är det enda svenska specialidrottsförbundet som har två nämnder som hanterar juridiska frågor. Uppdelningen har vållat mer problem än nytta och bidragit till omfattande problem med rättssäkerhet, transparens och omfattande kostander för onödiga rättsprocesser orsakade av otydligheten av att ha två nämnder.

Motionens förslag: Lägg ner Juridiska Utskottet.

6. Starta en brottsofferfond
Fonden skall ha till uppgift att stötta personer som utsatts för övergrepp med ekonomiskt stöd för målsägarbiträde i Disciplinärenden.

Motionens förslag: Avsätt 5 Mkr till brottsofferfonden. Ge den externa advokatfirman uppdrag att skriva arbetsordning och utse namn till en interimsstyrelse för fonden.

7. Skapa större oberoende i DiN
I disciplinnämnden sitter idag personer hårt knutna till ridsporten. Det är viktigt att Disciplinnämnden är oberoende och inte kan beskyllas för eller ens misstänkas för jäv eller vänskapskorruption.
Oavsett vad valberedningen förslår kommer vi ett eget förslag med tre helt nya namn till DiN. Vi anser att DiN genom denna förnyelse har större trovärdighet och förhoppningsvis också ett större oberoende från SvRF.
Vi föreslår att personer röstas in i DiN:

Person 1 (kom med förslag)
Person 2 (kom med förslag)
Person 3 (kom med förslag)

Kommentera gärna punkterna, berätta gärna vilken eller vilka du skulle välja och varför.

Har du egna förslag så skriv gärna dem också.

Kommentarer från Facebook